Interpretace výsledného listu IB770

Tato stránka je určena všem i vlastníkům a obsluze přístrojů InBody. Najdete zde interpretaci základních výsledků InBody, tak abyste je správně pochopili a mohli je začít interpretovat vašim klientům, pro zlepšování jejich fyzického i duševního zdraví.

Analýza složení těla

Celková hmotnost těla je rozdělena na celkovou vodu v těle (TBW), bílkoviny, minerální látky (včetně kostních) a hmotnost tělesného tuku (BFM).

TBW je složena z vnitrobuněčné vody (ICW) a mimobuněčné vody (ECW).

Bílkoviny + minerální látky v součtu ukazují suchou beztukovou hmotu (DLM).

TBW + bílkoviny + minerální látky v součtu ukazují celkovou beztukovou hmotu (FFM).

Sečteme-li všechny hodnoty, dostaneme celkovou hmotnost testované osoby.

Analýza sval-tuk

Sledujeme zde porovnání celkové tělesné hmotnosti, kosterní svalové hmoty (SMM) a tělesné tukové hmoty (BFM), jenž zahrnuje i útrobní/viscerální tuk. Díky grafům vidíme, zda se testovaná osoba specifikované výšky a pohlaví pohybuje v normálním rozmezí, či nikoli. Všechny rozsahy hodnot jsou zde standardizovány dle Světové zdravotnické organizace (WHO).

Všímáme si zde procentuální stupnice ve vrchním řádku, kde 100 % charakterizuje průměr pro konkrétní testovanou osobu.

Dále zde pozorujeme 3 typy výsledků, ze kterých vycházíme při interpretaci. Vytvořením spojnice konců sloupcových grafů, dostaneme určitý typ křivky připomínající písmeno C, I, anebo D.

Typ C – Testovaná osoba má kratší délku sloupce pro SMM, než pro hmotnost a BFM. Tento typ výsledku je charakteristický pro obezitu, či pro jedince podvyživené s nedostatkem svalové hmoty.

Typ I – Charakterizuje vyvážené složení těla, což znamená, že hmotnost, SMM i BFM tvoří přibližně přímku. Nicméně i tito lidé, zejména pokud se pohybují nad hranicí 100 %, mohou mít zdravotní rizika.

Typ D – Testovaná osoba má delší sloupec SMM, než celkovou hmotnost a BFM. Tento typ je příznačný pro sportovně založenou osobu a je považován za ideální.

Analýza obezity

Tento výsledek ukazuje světově uznávaný, avšak často nevypovídající Body Mass Index (BMI) v korelaci s procentem tělesného tuku (PBF).

Doporučený rozsah BMI dle WHO je 18,5 – 25. 

PBF je doporučeno pro ženy 18% - 28% a pro muže 10% - 20%. Tyto rozsahy jsou v grafech v pozici normy.

Nyní si popíšeme specifické trendy výsledků:

BMI převyšuje PBF – pokud se oba sloupce pohybují v rámci normy, jedná se o ideální tělesnou kompozici. V případě, kdy je BMI markantně nad normou a PBF nízké, bude se jednat o svalnatou postavu.

BMI i PBF jsou nad normou – v tomto případě se jedná o člověka s nadváhou, při významnější délce obou sloupců o člověka trpícího obezitou.

PBF převyšuje BMI – můžeme vidět opět u lidí s obezitou, pokud jsou oba sloupce nad normou. Nicméně tento výsledek může odhalit nevhodně nastavený výživový, či tréninkový plán, kdy tělo přichází o svalovou hmotu se zachováním tuku. V extrémním případě velmi nízkého BMI zde mluvíme o tzv. sarkopenické (hubené) obezitě.

BMI i PBF jsou pod normou – tento výsledek charakterizuje hubenou postavu, případně podvyživeného člověka.

Segmentální analýza svaloviny

Interpretuje rozvoj tzv. beztukové nekostní hmoty (LBM – lean body mass) v jednotlivých částech těla (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). Pro správnou interpretaci je důležité si neplést LBM a kosterní svalovou hmotu (SMM). LBM v sobě zahrnuje i tělesnou vodu, proto nárůst LBM neznamená vždy nárůst svalové hmoty, ale může se jednat i o vzniklý otok způsobený např. zánětem.

Kromě naměřené hodnoty LBM v kg, zde máme i procentuální vyjádření, kde nám 100 %, stejně jako ve výsledku: Analýza sval-tuk, interpretuje průměrné hodnoty pro testovanou osobu dle WHO. Za ideální je považováno, pokud všechny segmenty dosahují 100 % a více.

Díky tomuto procentuálnímu vyjádření dále přehledně vidíme rozvoj LBM jednotlivých tělesných segmentů, odhalíme zde případné přítomné dysbalance končetin, proporční vyváženost postavy, ovšem je třeba si dát pozor na potenciální přítomnost otoku.

U modelu InBody770 a u vyšší řady můžeme přímo zde sledovat i poměr ECW v jednotlivých tělesných segmentech. To je výhodné pro správnou interpretaci LBM, např. zda je zvýšená hodnota v určitém segmentu způsobená svalovou dysbalancí, či otokem. Více o poměru ECW naleznete v popisu: Analýza ECW poměru.

Upozornění:

Výsledek nám může zásadně zkreslit přítomnost implantovaného kovu v určitém segmentu (např. endoprotéza kyčle nebo šrouby v kostech). Takto ovlivněný segment poté bude mít pravděpodobně zkresleně zvýšenou LBM.

Analýza ECW poměru

Na základě tohoto výsledku můžeme u testované osoby odhalit otoky. Výsledek zobrazuje poměr mimobuněčné vody (ECW) vůči celkové tělesné vodě (TBW).  Normální rozsah poměru je 0,360 – 0,390. Poměr vyšší než 0,390 znamená nadbytek ECW, tedy tělesný otok. Otok může být způsobený různými příčinami (doprovodný symptom při obezitě a pohybové pasivitě, nedostatečná žilní cirkulace krve, onemocnění srdce, jater nebo ledvin, závažná proteinová podvýživa, zánětlivé procesy atp.) 

Historie složení těla

V dolní části výsledného listu je výtah nejdůležitějších parametrů z kompletní historie, která se nachází na separátním listu. Po každém měření stejné osoby se zapíše hodnota do následující kolonky a mezi body se začne tvořit spojnicový graf. Díky tomu můžeme tyto parametry v čase přehledně sledovat a rychle tak vyhodnotit změnu tělesné kompozice testované osoby.

Oblast viscerálního tuku

Co je útrobní/viscerální tuk a jakých hodnot nabývá?

Útrobní tuk je lokalizován uvnitř dutiny břišní mezi orgány. Je to metabolicky aktivní tkáň, která při zvýšeném množství nepříznivě (zánětlivě) působí na celé tělo. Jednotkou jsou cm2 a výsledná hodnota vyjadřuje, jak velkou plochu v průřezu dutinou břišní tento tuk zaujímá.  Hraniční hodnotou je 100 cm2, nad kterou je množství viscerálního tuku nebezpečně zvýšeno, což je považováno za rizikový faktor k metabolickým onemocněním např. diabetes mellitus 2.typu, zvýšené hladiny krevních tuků a cholesterolu, atp.

Zde je výsledek zobrazen pomocí grafu, kde na ose X je věk testované osoby, na ose Y je obsah útrobního/viscerálního tuku udávaného v cm2. Průsečík spojnic z obou os nám vytvoří bod i s naměřenou hodnotou, kde se testovaná osoba nachází. Pro zdraví je důležité, aby se bod pohyboval pod již zmíněnou hranicí 100 cm2. Pokud se bod nachází mimo tmavě podbarvené pole, jedná se o extrémní hodnotu viscerálního tuku (vysokou/nízkou).  

Kontrola hmotnosti

Slouží pro jednoduché stanovení cílů vašeho klienta. Jedná se o doporučení, které se řídí aktuálním množstvím tělesného tuku a svalové hmoty. Pokud má klient nadváhu, tak tento výstup poskytne informaci, kolik kg tuku by měl redukovat, případně kolik kg svalové hmoty by měl nabrat.

Ovšem vždy je potřeba řešit potřeby každého klienta individuálně s respektem k jeho cílům.

Hodnocení výživy

Jedná se o zhodnocení množství bílkovin, minerálních látek a tělesného tuku. Ukazuje nám, zda má testovaná osoba všech složek dostatek, nebo jestli jsou v deficitu. Všimněte si, že pouze množství tělesného tuku může být nadměrné.

Segmentová analýza tuku

Ukazuje kolik kg tuku má testovaná osoba v jednotlivých částech těla. Procenta zde vyjadřují o kolik procent má testovaná osoba méně, či více tuku vůči průměrnému člověku stejné výšky a pohlaví, který je označený jako 100%.

Segmentová analýza vody

Zobrazuje objem vody v jednotlivých částech těla a hodnotí, zda je objem vody adekvátně rozložen. V závorkách jsou doporučené rozsahy dle WHO.

Parametry prohledávání

Stupeň obezity je procentuální vyjádření aktuální hmotnosti k ideální hmotnosti.

Fáze celého těla úhel

Ukazuje hodnotu fázového úhlu celého těla i jednotlivých segmentů.

Fázový úhel vychází z posunu elektrického proudu po jeho průchodu buňkami a je přímo úměrný množství buněčné tělesné hmoty (BCM). Fázový úhel jako takový, je měřený při frekvenci proudu 50 kHz. Buněčná membrána má úhel 90⁰, naopak voda s elektrolyty má fázový úhel 0⁰.

Poškozené buňky a buňky s nízkou buněčnou hustotou mají nízký membránový potenciál a díky tomu mají fázový úhel nižší. Měření fázového úhlu nám tedy umožňuje posouzení stavu buněk a celkového tělesného stavu měřené osoby.

Hodnota fázového úhlu se reálně pohybuje od 2⁰ do 10⁰. Minimální hodnota pro zdravého dospělého muže by měla orientačně být 5,5⁰ a pro ženu 5⁰. Fázový úhel klesá s věkem, při chronických stavech, nevhodném životním stylu atp.

Nižší hodnoty poukazují na poškození membrán a neschopnost buňky skladovat energii. Naopak vysoké hodnoty na celistvost buněčných membrán a vysokou hustotu buněčné hmoty.

Impedance

Pro koncového klienta jsou tyto informace bezcenné, avšak pro uživatele/majitele InBody mohou být nedocenitelné.

Ukazuje naměřené impedance na jednotlivých frekvencích u všech tělesných segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). Můžeme zde kontrolovat, zda nedošlo během měření k chybě.  V řádku jedné frekvence by neměl být mezi pažemi a nohama rozdíl v impedanci větší než 50 ohmů. Dále zde kontrolujeme, aby hodnoty v jednotlivých řádcích měly sestupný trend (v prvním řádku jsou hodnoty impedance nejvyšší, v druhém nižší, … a v posledním nejnižší). Chyby měření bývají nejčastěji způsobené špatně očištěnými elektrodami nebo špatnou pozicí těla testované osoby. V případě odhalené chyby měření, znovu očistěte elektrody, zkontrolujte pozici těla a měření opakujte, případně se obraťte na helpline inbody.cz